Talentprofielen - Talentstatus
Een definitie van het begrip talent is niet eenvoudig te geven. Vrijwel alle definities bevatten de componenten ‘bovengemiddelde aanleg’, ‘begaafdheid’ en/of ‘de potentie om de (mondiale) top te halen’. 

Binnen het werkveld van de topsport is het daarom belangrijk om helder te krijgen wie en om welke redenen wordt aangemerkt als talent. Dit schept duidelijkheid voor jongeren, ouders en begeleiders. In- en uitstroom kunnen zo transparant en verantwoord als mogelijk worden vormgegeven en middelen gericht en effectief worden ingezet.

Om hier binnen de topsport helderheid in te krijgen, werken sportbonden en NOC*NSF met een zogenaamd talentprofiel. Een talentprofiel is een korte beschrijving van de competenties van een jonge sporter.

Talentprofielen kunnen voor meerdere doeleinden worden toegepast, namelijk:
1. Bij het identificeren van de meest kansrijke sporters, waarbij de prestatie en potentie bepaald worden;
2. Bij het vormgeven van het bevestigingsprogramma en het daarbij identificeren van high potentials;
3. Bij het monitoren van de ontwikkeling van talenten gedurende acht jaar naar het podium.

Talentenprofielen zijn wegens het continu benchmarken dynamische documenten welke periodiek doorontwikkeld of bijgesteld worden. Op basis van ontwikkelingen in de sport en analyse van opgebouwde data of onderzoek, kunnen talentprofielen worden aangepast.

Een volledig uitgewerkt en ingevuld talentprofiel geeft zelf nooit antwoord op de vraag of een sporter nog steeds op weg is naar het mondiale senioren podium. Dit antwoord wordt gegeven door trainer(s)/coach(es) op basis van een interpretatie van alle gegevens uit het profiel gecombineerd met zijn/haar eigen kennis en ervaring.

In 2009 zijn generieke talentenprofielen (zie onderstaand) per sport opgesteld. Op basis van deze talentprofielen kunnen talentstatussen (Internationaal Talent, Nationaal Talent en Belofte) door sportbonden worden toegekend aan die sporters die voldoen aan de omschreven criteria. Het doel van de toekenning van deze statussen is het monitoren van het rendement van het opleidingsprogramma om uiteindelijk vorm te kunnen geven aan verbetering van het desbetreffende programma.


Noot 2015: In het kader van talentidentificatie, -bevestiging en –ontwikkeling zijn de generieke talentprofielen te globaal gebleken, de criteria nog eenzijdig gefocust op prestatieniveau en blijken hierdoor veelal nog geen effectieve identificatie op te leveren. Vanaf 2015/2016 zal er om deze reden een start worden gemaakt met het vervangen van de bestaande generieke talentprofielen naar verdergaande talentprofielen.

 

 

 

Bestand is opgeslagen