Veelgestelde vragen

Hoe krijg ik een Topsport Talentstatus?

Het verkrijgen van een Topsport Talentstatus verloopt via de diverse sportbonden. De sportbonden zijn degene die bepalen of een kind een status mag krijgen. Dat gebeurt aan de hand van een talentprofiel dat informatie bevat over leeftijd in relatie tot prestatie en trainingsprofiel.

Als een talent voldoet aan de gestelde criteria draagt de sportbond het talent voor aan NOC*NSF voor een Topsport Talentstatus. NOC*NSF bekrachtigt de status en kent het niveau toe (Belofte, Nationaal Talent, Internationaal Talent, High Potential, Selectiestatus of A-status). Vervolgens wordt het talent opgenomen in het NOC*NSF Portal.

Mogen alle leerlingen zich aanmelden bij een Topsport Talentschool?

Jazeker! Op een Topsport Talentschool zitten ook vele reguliere leerlingen, die het normaal wettelijk vastgestelde onderwijsprogramma volgen. Ook leerlingen zonder een topsport talentstatus mogen zich aanmelden bij een Topsport Talentschool.

 

Welke zijn de criteria voor het verkrijgen van de Topsport Talentstatus?

De criteria voor een Topsport Talentstatus zijn per sportbond verschillend. De criteria worden opgesteld door de betreffende sportbond op basis van richtlijnen van NOC*NSF. Informatie over deze criteria zijn te verkrijgen bij de sportbond en bij de bondscoaches.

 

Hoe weet ik dat ik een Topsport Talentstatus heb?

Dit kan worden nagevraagd bij de betreffende sportbond (NOC*NSF) of de betreffende voetbalclub (KNVB). De Topsport Talentstatussen worden na aanvraag van een bond of voetbalclub vastgesteld en vervolgens vastgelegd in het Portal van NOC*NSF of op de KNVB lijst.

De Sportbonden, het Expertisecentrum VO & Topsport, maar ook de Topsport Talentscholen en de Regionale Topsport Organisaties hebben inzage in deze gegevens. Reguliere scholen hebben geen inzage.

Een officiële bevestiging van een status kan worden opgevraagd bij de betreffende sportbond of KNVB.

 

Zijn er extra kosten verbonden aan een Topsport Talentschool?

Of er extra kosten voor de extra ondersteuning/begeleiding aan de status leerling in rekening wordt gebracht, verschilt per Topsport Talentschool. De 31 Topsport Talenstcholen zijn allemaal geheel zelfstandige scholen. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de betaalbaarheid van het aanbod in onderwijs en daarbij behorende zorg.

 

Is er een vergoeding beschikbaar voor NOC*NSF status-leerlingen die niet genoeg financiële middelen hebben?

Voorzieningen voor talentvolle sporters (t/m 21 jaar) die opgroeien in armoede: Hierover kun je informatie vinden op de site van NOC*NSF.

Dubbele kinderbijslag: Leerlingen die niet thuis kunnen wonen, omdat er geen geschikte school in de buurt is, kunnen in aanmerking komen voor dubbele kinderbijslag. Als topsport talentleerlingen aan deze (en wellicht nog meer) criteria voldoen, kunnen ze daar ook voor in aanmerking komen. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van SZW en is daar aan te vragen. NB. Info in te winnen bij het SVB in uw regio".

 

 

A. Aan welke criteria moet de reguliere VO-school en haar leerling voldoen om gebruik te mogen maken van de beleidsregel 'Verstrekking licentie Topsporttalentschool VO 2020'?

  1. De leerling heeft een officiële NOC*NSF-status of KNVB-beloftestatus.
  2. De leerling woont op meer dan 25km afstand van een Topsport Talentschool of de leerling is ingeschreven voor een schoolsoort dat niet wordt aangeboden op een nabijgelegen Topsport Talentschool (bijv. vmbo basis/kader).
  3. De kwaliteit van het onderwijs van de afdeling waar de leerling staat ingeschreven is niet als zwak of onvoldoende beoordeeld door de inspectie.
  4. De school kan met een positief advies van het Expertisecentrum VO en Topsport de leerling een optimale combinatie tussen sport en onderwijs aanbieden.

B. Hoe kan een reguliere VO-school een positief advies krijgen vanuit het Expertisecentrum VO en Topsport?

  1. De reguliere VO-school moet voldoen aan de 4 criteria vermeld in de beleidsregel (zie vraag A).
  2. De school moet een vaste begeleider aanwijzen om de leerling te ondersteunen bij de combinatie topsport en onderwijs.
  3. Deze begeleider heeft afstemming met het Expertisecentrum VO en Topsport en neemt deel aan de verplichte scholing.
  4. Het bevoegd gezag van de school is verantwoordelijk en betrokken zoals blijkt uit de ondertekende overeenkomst met het Expertisecentrum VO en Topsport waarin het commitment aan de gestelde eisen en de inspanningsverplichting op alle kwaliteitsrichtlijnen is vastgelegd.

C. Hoe vraag ik als reguliere VO-school de licentie, verwoord in de beleidsregel 'Verstrekking licentie Topsporttalentschool VO 2020') aan?

Via het aanvraagformulier op onze website kan een aanvraag worden gedaan: Aanmeldformulier

Zowel het aanvraagformulier als het advies van het Expertisecentrum moeten uiterlijk op 1 oktober van het lopende schooljaar binnen zijn bij het ministerie van OCW. Dit betekent dat de aanvraag uiterlijk 20 september bij het Expertisecentrum VO en Topsport binnen moet zijn, zodat het Expertisecentrum de aanvraagprocedure en het advies aan OCW tijdig kan afronden.

D. Kunnen wij als reguliere VO-school ontheffingen verlenen of gespreid examen toestaan aan een leerling met een NOC*NSF-status of KNVB-beloftestatus?

Reguliere VO-scholen krijgen alleen toestemming voor het verlenen van ontheffingen of toestaan van gespreid examen als ze voldoen aan de juiste criteria (zie vraag 1 en 2). Hiervoor dient altijd eerst een officiële aanvraag te worden ingediend bij het Expertisecentrum VO en Topsport. Dit geldt ook voor een ontheffing van het vak Lichamelijke Opvoeding (LO).

E. Kunnen wij als reguliere VO-school een leerling toestaan om niet mee te doen aan de lessen Lichamelijke Opvoeding (LO) als hij/zij een NOC*NSF-status of KNVB-beloftestatus heeft?

Er mag geen officiële ontheffing (zie vraag D) worden verleend. De leerling moet voldoen aan de minimum lesurentabel voor het vak Lichamelijke Opvoeding (LO), de kerndoelen in de onderbouw en de eindtermen in de bovenbouw.

F. Wanneer komt een leerling in aanmerking voor een NOC*NSF-status of KNVB-beloftestatus?

De NOC*NSF-status of KNVB-beloftestatus wordt afgegeven door de sportbond. De status kan worden nagevraagd bij de desbetreffende sportbond door de leerling en ouder(s)/verzorger(s). Het Expertisecentrum VO en Topsport speelt geen rol in het afgeven van statussen. Het Expertisecentrum controleert wel de status voordat een aanvraag wel of niet wordt goedgekeurd.

G. Is de beleidsregel ‘Verstrekking licentie Topsporttalentschool VO 2020’ ook voor particuliere VO-scholen?

Alleen reguliere VO-scholen die vanuit het ministerie van OCW bekostigd onderwijs verzorgen, kunnen in aanmerking komen voor de nieuwe beleidsregel.

H. Is een reguliere school verplicht om mee te werken aan het faciliteren van leerlingen die een NOC*NSF-status of KNVB-beloftestatus hebben?

De reguliere VO-school is niet verplicht om de beleidsregel aan te vragen en daarmee de topsporttalentleerling te faciliteren. Dit maatwerktraject kan de school bieden, mits het past in het beleid van de school. Anders is het advies van het Expertisecentrum VO en Topsport de leerling te verwijzen naar een Topsport Talentschool.

I. Van wie komt de toekenning voor het gebruik van de beleidsregel ‘Verstrekking licentie Topsporttalentschool VO 2020’?

De uiteindelijke toekenning wordt gegeven door het ministerie van OCW, na een positief advies van het Expertisecentrum VO en Topsport. Zonder positief advies van het Expertisecentrum zal de toekenning niet worden verleend.

J. De reguliere VO-school heeft vanuit het ministerie van OCW de toekenning gekregen voor haar statusleerling(en) en is daarmee een “VO-school met ontheffingen” geworden. Heeft de betreffende leerling met NOC*NSF-status of KNVB-beloftestatus nu recht op ontheffingen of de mogelijkheid tot gespreid examen?

De leerling(en) en ouder(s)/verzorger(s) kunnen geen rechten ontlenen aan deze toekenning. Bij het verlenen van ontheffingen heeft de desbetreffende VO-school de regie en bepaalt voor iedere individuele topsporttalentleerling of ontheffing(en) of gespreid examen echt nodig zijn. Het is aan de school om te beoordelen wat er nodig is om duaal opleiden op het juiste niveau, behorend bij de desbetreffende leerling, mogelijk te maken. De reguliere school heeft de verantwoordelijkheid voor en deskundigheid in die afweging en beoordeling. Denk bijvoorbeeld aan de persoon van de decaan, omdat ontheffingen de mogelijke keuzes in vervolgstudies negatief kunnen beïnvloeden.

K. Als het aanvraagformulier is ingevuld, krijgt de VO-school dan de toekenning?

Nadat het Expertisecentrum VO en Topsport de aanvraag heeft ontvangen, volgt er eerst een adviesgesprek. De regiocoördinator van het Expertisecentrum kijkt samen met de VO-school wat het beste is voor de desbetreffende topsporttalentleerling(en).

Indien de aanvraag een vervolg krijgt, worden alle criteria getoetst en gaat de aanvraag (voor 1 oktober) naar het ministerie van OCW. Het ministerie bepaalt uiteindelijk of de toekenning wordt gegeven.

Uit het adviesgesprek kan ook komen dat er alsnog een advies wordt gegeven voor het overstappen naar een Topsport Talentschool.

L. De reguliere VO-school heeft vanuit het ministerie van OCW de toekenning gekregen voor haar statusleerling(en) en is daarmee een “VO-school met ontheffingen” geworden. Heeft de school nu de mogelijkheid om deze leerling(en) te faciliteren met verkorten van onderwijstijd?

Dit geldt niet alleen voor leerlingen met een NOC*NSF-status of KNVB-beloftestatus, maar voor alle leerlingen.

Door een wijziging in de wet zijn de regels m.b.t. onderwijstijd sinds een paar jaar gewijzigd. In de wet voor Voortgezet Onderwijs staat dat op individuele basis afgeweken mag worden van de onderwijstijdnorm, indien dit in het belang is van de individuele leerling en zorgvuldig wordt afgewogen door de school. Zo kan er op basis van excellentie, achterstand of andere redenen een programma met een andere uren-omvang worden aangeboden. Dit biedt scholen voldoende ruimte om voor topsporttalentleerlingen af te wijken van de uren onderwijstijd en deze topsporttalentleerlingen te faciliteren bij de combinatie topsport en onderwijs. Dit kan zijn voor trainingen onder schooltijd, trainingsstages, wedstrijden en toernooien.

M. De school van mijn zoon/dochter wil graag een officiële bevestiging van de NOC*NSF-status of KNVB-beloftestatus. Kunt u die ons verstrekken?

Een officiële brief of bevestiging van een NOC*NSF-status of KNVB-beloftestatus kan bij de desbetreffende sportbond worden opgevraagd. Het Expertisecentrum VO en Topsport mag alleen statussen controleren.

N. Mijn leerling/zoon/dochter wil graag topsport combineren met een MBO-opleiding. Kunt u ons advies geven?

Het Expertise VO en Topsport gaat alleen over topsport in combinatie met het Voortgezet Onderwijs.
Via deze link vindt u informatie over de combinatie met MBO-opleidingen: Topsport combineren met MBO.  
Op deze pagina is ook een e-mailadres te vinden van het juiste contactpersoon voor MBO-gerelateerde vragen.

O. Mijn leerling/zoon/dochter wil graag topsport combineren met een HBO/WO-opleiding. Kunt u ons advies geven?

Het Expertisecentrum VO en Topsport gaat alleen over topsport in combinatie met het Voortgezet Onderwijs.
Via deze link vindt u informatie over de combinatie met HBO/WO-opleidingen: Topsport combineren met HBO/WO. 
Op deze pagina is ook een e-mailadres te vinden van het contactpersoon voor HBO/WO-gerelateerde vragen.

P. Mijn leerling/zoon/dochter zit op het basisonderwijs (PO), maar wil graag onder schooltijd naar de trainingen kunnen en/of naar het buitenland voor een toernooi. Kunt u ons advies geven?

De beleidsregel “Verstrekking licentie Topsporttalentschool VO 2020” geldt alleen voor het Voortgezet Onderwijs. Er is geen ondersteunende wet voor topsporttalentleerlingen in het basisonderwijs. De beslissing hoe hiermee om wordt gegaan ligt bij de basisschool in overleg met de leerplichtambtenaar en/of inspecteur van onderwijs. 

Bestand is opgeslagen