De NOC*NSF-talentstatus /KNVB-belofte status

Topsport Talentscholen hebben van het Ministerie van OCW een licentie gekregen die deze scholen het exclusieve recht geeft om af te wijken van de normale onderwijs-regelgeving. Van dit recht kan gebruik gemaakt worden door sporttalenten die een topsportstatus of een talentstatus hebben. Deze sportstatussen worden verstrekt op basis van afgesproken prestatienormen tussen de betreffende sportbond en NOC*NSF.

Daarbij worden de volgende statussen onderscheiden:

TOPSPORTSTATUSSEN

A - status:
Top-8 prestaties op WK, Olympische Spelen en/of Internationale topsportevenementen met zwaar internationaal deelnemersveld.

B - status: vervallen per 1 jan. 2017*
(Top-16 prestaties op WK, Olympische Spelen en/of Internationale topsportevenementen met zwaar internationaal deelnemersveld.)

Selectiestatus:
*Vanaf 1 januari 2017 heeft NOC*NSF bij de focusprogramma’s "de selectiestatus" ingevoerd, waardoor de sportkoepel en sportbonden meer maatwerk kunnen leveren. De B-status is hierdoor vervallen en voor niet-focussporten komt er een door NOC*NSF erkende bondsstatus. Dit alles is te lezen in de vastgestelde Sportagenda 2017+ en het nieuwe Statusreglement Topsporters. Met de invoering van de selectiestatus beoogt NOC*NSF beter aan te sluiten bij de topsporters die deelnemen aan de focusprogramma’s van de bonden.

HP - status:
High Potential-status voor sporters met een uitzonderlijk perspectief, waarbij de verwachting is dat zij snel aansluiting vinden bij de mondiale top-8 en een hoog perspectief hebben op een positie bij de mondiale top-3.

TALENTSTATUSSEN

IT - status:
Status voor een talent op internationaal niveau.

NT - status:
Status voor een talent op nationaal niveau

Belofte:
Status voor talenten waarvan de verwachting is dat ze binnen korte tijd gezien zullen worden als (inter-) nationale toptalenten.

Sporttalenten aan wie één van deze officiële statussen is toegekend, kunnen, indien nodig, gebruik maken van de faciliteiten waarover de Topsport Talentschool mag beschikken.

Dat betekent niet, dat sporttalenten die (nog) niet over een officiële status beschikken, verstoken blijven van medewerking in hun ontwikkeling. Waar mogelijk zal de Topsport Talentschool deze sporttalenten onderwijskundig ondersteunen bij hun ontwikkeling naar een officiële status.

  • Davy Overes - TTS Scala college

Indien de sportbond vaststelt dat een talentvolle sporter onvoldoende voldoet aan het talentprofiel kan de bond de talentstatus intrekken.

Vanaf dat moment dient de leerling het reguliere onderwijsprogramma te volgen, waarbij een reeds geeffectueerde ontheffing van kracht blijft, evenals een eventueel reeds lopende spreiding van het eindexamen.

KNVB-Beloftestatus

Wat zijn de criteria voor het verkrijgen van de KNVB belofte status nationaal of internationaal talent?

De criteria voor de KNVB-beloftestatus worden op basis van richtlijnen van NOC*NSF opgesteld. Voor het seizoen 2020/’21 geldt dat als je bij een BVO speelt of uitkomt in de eerste vier divisies van de landelijk jeugdcompetitie (betreft competities onder 13 t/m onder 21) je een Talentenstatus kan aanvragen. 

Hoe weet ik dat ik een Topsport Talentstatus heb?
De bond bevestigt de aanvragen aan de club en stuurt de spelersnamen van hen die een talentenstatus hebben door naar Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport (voorheen Stichting LOOT). Een school die wil weten of zijn leerling een Topsport Talentstatus heeft kan dat navragen bij  het Expertisecentrum VO & Topsport.

Hoe lang is de Talentenstatus geldig?
De Talentenstatus is één seizoen geldig en moet elk seizoen opnieuw worden aangevraagd.