30 jaar LOOT

Op 21 mei 1991 is Stichting LOOT[1] opgericht op initiatief van een zestal scholen[2] uit het voortgezet onderwijs die samenwerking zochten met de bedoeling om een formule te creëren, waarbij topsport en voortgezet onderwijs te combineren waren. Het doel was om te komen tot een landelijk dekkend netwerk van scholen voor voortgezet onderwijs, waar getalenteerde jonge sporters in staat werden gesteld hun ambities op sportgebied te verwezenlijken en tegelijkertijd een schooldiploma te behalen op het hoogste voor hen haalbare niveau.

Na intensief contact met NOC*NSF en met de toenmalige Ministeries van Onderwijs en Wetenschappen en van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, werden afspraken gemaakt over de gewenste regeling ten aanzien van de lessentabel, de examenregeling en ontheffingen. Tien scholen ontvingen bij de start een LOOT-licentie en werden derhalve LOOT-scholen genoemd. Vanwege de herkenbaarheid is de naam in 2014 gewijzigd in Topsport Talentscholen.

In 2003 maakte het Ministerie van VWS geld vrij om een professioneel secretariaat te bekostigen en daarmee ontstond de functie van Landelijk Coordinator. Deze coordinator vormt de operationele spil in de contacten met de Ministeries en met de sportorganisaties.

Vanaf de start is het aantal Topsport Talentscholen gestaag gegroeid en anno 2015 maken vier Topsport Talentscholen onderdeel uit van de Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO’s) en zijn er nog 26 Topsport Talentscholen waar ruim 3000 sporttalenten begeleid worden.

Stichting LOOT streeft naar een evenwichtige landelijke dekking van Topsport Talentscholen zodat sporttalenten een goede kans krijgen om zich op beide fronten te ontwikkelen.

 In 2009 en in 2014 is de “Beleidsregel verstrekking LOOT-licentie vo” door het Ministerie van OCW geëvalueerd en aangepast. Naast enkele aanpassingen in de faciliteringsmogelijkheden, heeft het Ministerie in 2014 de beperking van het aantal Topsport Talentscholen (35) vrij gegeven en heeft bovendien bepaald dat het aantal officiële statusleerlingen  (noodzakelijk om een licentie te kunnen verkrijgen), verlaagd is van 40 naar 35.

Bestand is opgeslagen