Visie-Missie

Missie

Stichting LOOT stelt zich ten doel om door een geïntensiveerde samenwerking tussen Stichting LOOT en de belangrijkste sportorganisaties (NOC*NSF, RTO’s), de nationale sportbonden en de topsporttalenten en hun ouders, de optimale condities te creëren die het sporttalent de gelegenheid geven op sportief gebied te excelleren en op onderwijskundig gebied een eindniveau te behalen dat past bij de intellectuele vermogens van het talent.

Visie

Stichting LOOT werkt aan de realisatie van deze missie door  intensief contact te onderhouden met de betrokken partijen en de belangen van deze partijen zo effectief mogelijk met elkaar te verbinden. Daartoe wordt eens in de vier jaar een strategisch beleid door de stichting geformuleerd dat wordt voorgelegd aan de Ledenraad en dat tevens wordt getoetst aan de beleidsvoornemens van NOC*NSF.

Stichting LOOT werkt daarnaast aan de realisering van doelstellingen die voortvloeien uit de ondersteuningstaak aan sporttalenten en die verband houden met een gepersonaliseerd onderwijsaanbod.

Bestand is opgeslagen